GDPR

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation odtud dále jen „GDPR“) Nařízení GDPR se týká zpracování osobních údajů fyzických osob (nově upravuje pravidla stanovená dosud zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Tímto nařízením se musí řídit správci a zpracovatelé osobních údajů ze všech zemí EU a ve všech odvětvích, včetně veřejné správy.

Osobním údajem je podle GDPR každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Mezi obecné osobní údaje řadíme: jméno a příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale dnes již také IP adresu, fotografii nebo audiovizuální záznam. Obecné nařízení věnuje speciální pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie citlivých údajů nařízení zahrnuje genetické, biometrické údaje a zejména veškeré osobní údaje dětí. Naopak z působnosti GDPR jsou vyloučeny anonymizované údaje, údaje zemřelých osob a údaje získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter.

Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace (dále jen „SVČ“) podniklo veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracování osobních údajů a ke splnění všech předepsaných povinností.

SVČ zpracovává osobní údaje a další informace týkající se účastníků činností SVČ a dalších subjektů údajů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Osobní údaje lze přitom zpracovávat, pokud existuje alespoň jeden z těchto důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
  • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

Většina osobních údajů je SVČ zpracovávána na základě povinností, uložených mu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas subjektů údajů. Zásady ochrany osobních údajů se však uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Souhlasy jsou vyžadovány pro účely fotografování a filmových záznamů z důvodu veřejná propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách a v tištěných materiálech) při organizaci zájmového vzdělávání v online klientském centru Správce nebo písemně a pro kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí, táborů apod. pořádaných správcem) a to i na elektronické kontakty Klienta ze strany Správce.

U činností, kde jsou účastníci evidováni pouze formou prezenční listiny v místě konání, dávají účastníci zapsáním a podpisem souhlas se zpracováním údajů a pořizováním fotografií a záznamů, dle výše uvedených pravidel.

Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřeny a omezený pouze na údaje nezbytně nutné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Byla přijata nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. SVČ nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci SVČ nedochází k automatizovanému zpracování, ani profilování.

SVČ jako orgán veřejné moci ve smyslu čl. 37 GDPR a správce citlivých dat, má též povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, tj. osobu, která bude dohlížet na zpracování osobních údajů (dále jen „pověřenec“) a poskytovat v této oblasti odborné poradenství. Zároveň pověřenec komunikuje s dozorčím orgánem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a spolupracuje s ním případně při řešení podnětů ze strany subjektů údajů.

Pověřencem SVČ Klubko pro ochranu osobních údajů je Ing. Veronika Zouharová, tel. 734 574 391, e-mail: veronika_zouharova@fpobk.cz
Zpracování osobních údajů městem je prováděno zákonným způsobem, je pro subjekty (občany či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné.
Subjekt má právo:
• na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a
• opravu zpracovávaných osobních údajů a
• výmaz zpracovávaných osobních údajů a
• omezení zpracování osobních údajů a
• přenositelnost zpracovávaných osobních údajů zpracovávaných SVČ Klubko.
Subjekt má právo podat proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných SVČ námitky.

Kontakt na správce:

Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace
U Školky 1409, 68603 Staré Město


Emai: reditel@klubkosm.cz;
tel. 572 541 103;
datová schránka: fquk8vw

SVČ Klubko přijímá žádosti podle GDPR od subjektů údajů jak v listinné podobě, tak i žádosti podané elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:
  • Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  • Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • Ověřením totožnosti na místě (občanský průkaz, pas)
  • Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)
  • Jiný způsob ověření není přípustný.

Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail:
posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Důležité odkazy
Úplné znění GDPR: https://eur-lex.europa.eu
Stránky MVČR: www.mvcr.cz/gdpr
Stránky ÚOOÚ: www.uoou.cz
Stránky ÚOOÚ o GDPR: gdpr.uoou.cz

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.